Gốc cây tiến hóa cho vi khuẩn cổ và sinh vật nhân chuẩn


Minh họa một số loài trong nhóm này

(bấm vào liên kết để hiện hình ảnh)